AccessDeniedAccess Denied2661D824126392FEx1OyYZjjkdbeuqD9u88sGIZVbEy68UulXdYNeX2yGW4d9+KKaPPCvcEKnsPViiROX1e77D5OYC0= AccessDeniedAccess DeniedBCBFFEF09E04AB06f+ihK+qGOTcz6g6nAEqKTkg/97vb2cda0nAYcamPz1flzGTE5kwPM9CBsZ8PFueEO6Rpu7m1Kx8= AccessDeniedAccess DeniedAB2771C6A268FE63UkPGl9VqXwmptr/bwigwQriZJiNWI5MwyJ+g+5QruBOHlQGkHrdpSM6ZtwFu4Rdkqjw6qd35Vrs= Hírek
Címlap Hírek

alt

 

Helyi Választási Iroda vezetőjétől
8495 Csögle, Rákóczi utca 188.
Tel: 88- 501-920 e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Szám:1245-3/2013.
Határozat
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve) 77.§ (1)
bekezdése által megállapított feladat és hatáskörömben eljárva Adorjánháza község
szavazókörének számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét a
következők szerint állapítom meg:
001. szavazókör: megnevezés,cím: Adorjánháza,Fő u.26.
A szavazókör területi beosztása: A teljes település.
Elrendelem a határozat Adorjánháza község honlapján, valamint hirdetőtábláin tizenöt napra
történő közzétételét.
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a
Csöglei Választási Iroda vezetőjéhez. (8495 Csögle, Rákóczi utca 188.)
A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezést a Veszprémi Területi Választási Iroda vezetője (8200 Veszprém, Megyeház tér
5.) bírálja el három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.
A határidőt naptári napokban kell számítani.
Indokolás
A Ve. 351.§ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell
kialakítani.
A Ve. 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, központi névjegyzékben szereplő
választópolgár jusson.
A Ve. 80.§-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát.
A fellebbezési lehetőséget a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234.§ (2)
bekezdése alapján a területi választási iroda bírálja el három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdése
vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2)
bekezdésének 1. pontja biztosítja.
Csögle, 2013. július 31.
Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző
2
Közzétételi záradék:
A határozatot a mai napon közzétettem:
Csögle, 2013. július 31.
Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző
001. szavazókör
Cím: Adorjánháza Fő u. 26.
utcák felsorolása:
Ady Endre utca
Fő utca
Kossuth utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi utca
001. körzetbe soroltak száma összesen: 316 fő
településszintű lakosok száma: 0 fő

 

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához......

 

Ingyenes család- és gyermekvédelmi
tanácsadás
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.
Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden péntek 10.00 - 12.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES
BEJELENTKEZÉS
06-20 -206-3031 TELEFONSZÁMON
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételekről a 2013/2014-es nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1)
bekezdése értelmében: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a
szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.”
Az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés időpontja:
2013. április 22-25., 10 – 15 óráig
A jelentkezés helyszíne: Csöglei Óvoda, Csögle Széchenyi tér 47.
Csöglei Óvoda Egeraljai tagintézménye, Egeralja Fő u. 10.
A beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek
lakcímkártyáját),TAJ számot igazoló okmányt
a szülő személyi azonosító igazolványát,
a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői
és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
Az óvoda felvételi körzete: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit
községek területe.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban - 2013. május 7-ig
értesíti a szülőket.
A Nknt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül
eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető
az ügy összes iratával nyolc napon belül a Jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár
el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát
kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Az óvodai nevelési év kezdete: 2013. szeptember 2. (hétfő). Az új gyermekek fogadása a
nevelési év első napjától folyamatosan történik.
Csögle, 2013. április 11.
Kissné Kiss Zsuzsanna sk.
jegyző

 
További cikkeink...
Google PageRank

IT-Nav Hungary Kft. | "Az elsők közé navigáljuk!"