AccessDeniedAccess DeniedC20B82D15B0594BDiJbCp7QxH+kB2Stcv1qyyBYtSsej12Vf9DoFxm9VIcyug56tYqRWIsmCjCQFa4mQTJbDR5RDVNo= AccessDeniedAccess DeniedD282680954E7800B89vRJS3JbciJjYWc1xdpTUO1hbktHYwP8cmOQkGkSYbNXSYNVmAmzvy7m807Xazy8+JxKCyqm/U= AccessDeniedAccess Denied5C943AE2873E1FB9WSp2I6QQT/8XMm1Tjpe0hhueEwwsd38nmElmpSg8gYoPBwv4tUDzj+yalVQcaDzngjh5ZwMZ0Io= Köszöntjük Adorjánháza honlapján!
Címlap

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételekről a 2013/2014-es nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1)
bekezdése értelmében: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a
szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.”
Az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés időpontja:
2013. április 22-25., 10 – 15 óráig
A jelentkezés helyszíne: Csöglei Óvoda, Csögle Széchenyi tér 47.
Csöglei Óvoda Egeraljai tagintézménye, Egeralja Fő u. 10.
A beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek
lakcímkártyáját),TAJ számot igazoló okmányt
a szülő személyi azonosító igazolványát,
a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői
és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
Az óvoda felvételi körzete: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit
községek területe.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban - 2013. május 7-ig
értesíti a szülőket.
A Nknt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül
eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető
az ügy összes iratával nyolc napon belül a Jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár
el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát
kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Az óvodai nevelési év kezdete: 2013. szeptember 2. (hétfő). Az új gyermekek fogadása a
nevelési év első napjától folyamatosan történik.
Csögle, 2013. április 11.
Kissné Kiss Zsuzsanna sk.
jegyző

 
Győr állás
Eger állás
Tatabánya állás
Nyíregyháza állás
Veszprém Állás
 szentendreallas.hu
Mosonmagyaróvár állás
szentesallas.hu
Esztergom állás
Gyöngyös állás
szentgotthardallas.hu
szerencsmunka.hu
szigethalomallas.hu
szeghalomallas.hu
soltvadkertallas.hu
solymarallas.hu
sopronallas.hu
sulysapallas.hu
sumegallas.hu
szazhalombattaallas.hu
nagykanizsaallas.hu
bővebben
Debreceni cégek állásajánlatai
állás Celldömölk és környékén
Google PageRank
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 

IT-Nav Hungary Kft. | "Az elsők közé navigáljuk!"