H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételekről a 2013/2014-es nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1)
bekezdése értelmében: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a
szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.”
Az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés időpontja:
2013. április 22-25., 10 – 15 óráig
A jelentkezés helyszíne: Csöglei Óvoda, Csögle Széchenyi tér 47.
Csöglei Óvoda Egeraljai tagintézménye, Egeralja Fő u. 10.
A beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek
lakcímkártyáját),TAJ számot igazoló okmányt
a szülő személyi azonosító igazolványát,
a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői
és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
Az óvoda felvételi körzete: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit
községek területe.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban - 2013. május 7-ig
értesíti a szülőket.
A Nknt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül
eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető
az ügy összes iratával nyolc napon belül a Jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár
el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát
kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Az óvodai nevelési év kezdete: 2013. szeptember 2. (hétfő). Az új gyermekek fogadása a
nevelési év első napjától folyamatosan történik.
Csögle, 2013. április 11.
Kissné Kiss Zsuzsanna sk.
jegyző