Önkormányzati Rendelet 4/2020

Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (III.11.) önkormányzati rendelete

Hatályos:2020-03-12 -tól
Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (III.11.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Eljárási rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Adorjánháza község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§-ában meghatározott személyekre.

(2) A szociális ellátások iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatalhoz vagy a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal Csögle Kirendeltségéhez kell benyújtani, vagy postai küldeményként feladni.

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon meghatározott tartalom szerint – nyilatkoznia kell.

(4) A pénzbeli ellátások iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a támogatást kérő jövedelméről szóló igazolást,

b) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmeiről szóló igazolást,

c) a család vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot,

d) betegség esetén orvosi igazolást,

e) a gyermek és családja kapcsolattartásához a gyámhivatali határozatot,

f) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén a temetési költségek igazolására a kérelmező nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

g) iskoláztatási, óvodáztatási támogatás esetén az iskola-, óvodalátogatási igazolást.

(5) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, amelyek valódisága környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető.

(6) Az ellátások folyósítása lakossági folyószámlára való utalással, közüzemi szolgáltatóhoz való utalással vagy pénztári kifizetéssel történhet.

(7) A lakhatási települési támogatást utólag minden hónap 5-éig, a rendkívüli települési támogatást a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani illetve kifizetni.

(8) A települési támogatás iránti kérelmet előterjesztheti a kérelmező, illetve az ellátás megállapítását kezdeményezheti a családsegítő szolgálat, oktatási intézmény vezetője, vagy a gyámhatóság.

2.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője terjesztheti elő.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban SzCsM rendelet) 1. mellékletében közölt jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratokat.

3.§ A szociális hatáskör gyakorlója valamennyi képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni arról, hogy ellátási formaként:

a) hány rászorulót részesített szociális ellátásban,

b) hány kérelmet utasított el,

c) összesen hány kérelmező részesül szociális ellátásban,

d) hány szociális ellátás szűnt meg és

e) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra.

2. Hatásköri rendelkezések

4.§ (1) A Képviselő-testület:

a) a rendkívüli települési támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört valamint

b) a lakhatási települési támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre ruházza át.

(2) Az Szt. 7.§-ában meghatározott feladatot a Polgármester látja el.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások

3. Települési támogatás

5.§ A települési támogatás keretein belül adható ellátási formák:

a) rendkívüli települési támogatás  és

b) lakhatási települési támogatás.

4. Rendkívüli települési támogatás

6.§ (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint annak, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 450 %-át nem haladja meg.

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmezőnek olyan többletkiadása keletkezik, amely létfenntartását veszélyezteti, így különösen:

a) betegséghez,

b) halálesethez,

c) elemi kár elhárításához,

d) iskoláztatáshoz,

e) a gyermek fogadásának előkészítéséhez

f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,

g) a gyermek hátrányos helyzete miatt felmerülő szükséghelyzethez, vagy

h) az alapvető létfenntartásához szükséges költségek viseléséhez szükséges kiadások.

(3) A támogatás összege nem haladhatja meg a 10.000 ft/alkalom összeget.

(4) Különös méltánylást érdemlő helyzetben – elemi kár, létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás, betegség – jövedelemhatártól függetlenül támogatást kell megállapítani, ha az igénylő a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású.

7.§ (1) Települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra az a személy jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban nem részesült, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át és mind az elhunyt, mind az eltemettető a haláleset időpontjában rendelkezik adorjánházai lakóhellyel.

(2) A települési támogatás összege a (1) bekezdés esetén 20.000 ft.

(3) Az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személy a haláleset bekövetkezését követő 60 napon belül nyújthat be kérelmet.

8.§ (1) Évi egyszeri beiskolázási segély adható annak az általános iskolai tanulmányokat folytató gyermeknek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. A segély összege gyermekenként 6.000 ft.

(2) Évi egyszeri beiskolázási segély adható a középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató gyermeknek, fiatal felnőttnek, ha családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. A segély összege középiskolai tanulók esetén 10.000 ft, felsőfokú tanulmányok esetén 16.000 ft személyenként.

(3) Évi egyszeri óvodáztatási támogatás adható annak az óvodai nevelésben részesülő gyermeknek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. A segély összege gyermekenként 4.000 ft.

(4) A 9.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott ellátások csak abban az esetben adhatók, ha annak fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetésében biztosítani tudja.

9.§ (1) A képviselő-testület annak a 70. életéven felüli egyedül élő személynek, illetve az olyan háztartásban élőknek, amelyben valamennyi ott élő személy életkora elérte a 65. életévet a szilárd hulladék szállítási alapdíj és ürítési díj 50%-ának megfelelő összegű támogatást nyújt, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az 1. függelékben található igénylőlap kitöltésével igényelhető.

5. Települési lakhatási támogatás

10.§ (1) Települési lakhatási támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló család tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez való hozzájárulásként, különösen a víz- szennyvíz, villanyáram-, gázfogyasztás díjához, albérleti díjhoz, a közös költséghez vagy a tüzelőanyag költségeihez.

(2) A települési lakhatási támogatás adható természetben is a közüzemi szolgáltatókhoz való utalással az alábbi sorrendben:

a) víz- és csatornahasználati díj,

b) villanyáram díja,

c) gázfogyasztás díja, vagy

d) egyéb számlával igazolt lakásfenntartási költség – a (7) bekezdésben foglalt költség kivételével.

(3) A települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő kérelmező esetén annak 200 %-át és a család nem rendelkezik vagyonnal.

(4) A települési lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számítva egy évre kell megállapítani.

(5) A települési lakhatási támogatás egy hónapra adható összege 3.000 ft.

(6) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra, ugyanazon időtartamra csak egy jogosultnak állapítható meg.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

6. Ellátási formák

11.§ Adorjánháza község Önkormányzata természetbeni szociális ellátásként:

a) étkeztetést,

b) házi segítségnyújtást,

c) családsegítést

biztosít illetékességi területén.

7. Étkeztetés

12.§ (1) Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani a (2) bekezdésben meghatározott szociálisan rászorultaknak a közétkeztetést végző vállalkozással kötött szerződés alapján.

(2) Az étkezetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a személy, aki

a) a 70. életévét betöltötte,

b) mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen –nem képes gondoskodni,

c) fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesül,

d) pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg és fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, vagy

e) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik és éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

(3) A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell

a) a (2) bekezdés b) és d) pontja esetében a kezelőorvos, szakorvos szakvéleményét,

b) a (2) bekezdés c) pontja esetében a fogyatékossági támogatásról vagy az emelt összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat.

(4) Az önkormányzat az étkezést vásárolt élelmezéssel biztosítja.

(5) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben, készpénzben megfizetni havonta utólag, minden hónap 15. napjáig.

8. Házi segítségnyújtás

13.§ (1) A házi segítségnyújtás keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 63.§-ában meghatározott gondozási szükségletekkel rendelkező házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról kell gondoskodni.

(2) Az önkormányzat e feladatát a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el.

9. Térítési díj

14.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – kivéve a családsegítést – térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj szabályozása külön rendeletben történik.

IV. Fejezet

10. Záró rendelkezések

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.

Zsömlye György sk.                                                Bendes István sk.

polgármester                                                          jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2020. március 11.

Bendes István sk.

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet 114.7 KB
1. függelék 44.21 KB